Back, Y., 2017. Who answered the Shang diviner? The nature of Shang divination. Journal of Confucian Philosophy and Culture 27, 1–22.
Cai, F., Shaughnessy, E.L., Shaughnessy, J.F., 1988. A concordance of the Xiaotun nandi oracle-bone inscriptions, Early China Special Monograph Series. Society for the Study of Early China, no place.
Cao Dingyun 曹定雲, Liu Yiman 劉一曼, 2004. Yinren bu zang yu bi “fu ri” 殷人卜葬與避’復日’. In: Wang Yuxin 王宇信 et al. (Ed.), 2004 Nian Anyang Yin Shang Wen Ming Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji 2004年安陽殷商文明國際學述研討會論文集. Shehui kexue wenxian chubanshe 社會科學文獻出版社, Beijing, pp. 294–298.
Chalfant, Frank H., Britton, Roswell S., n.d. Three treatises on inscribed oracle bones.
Chang Lihui 常利輝, 2012. Yinxu YH127 keng yu Xiaotun nan di jiagu keci xitong zhengli yu xiangguan yanjiu 殷墟YH127坑與小屯南地甲骨刻辭系統整理與相關研究 (PhD dissertation). Huadong Shifan Daxue 華東師範大學, Shanghai.
Chang Yuzhi 常玉芝, 1987. Shangdai zhouji zhidu  商代周祭制度. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe 中國社會科學出版社, Beijing.
Chang Yuzhi 常玉芝, 1998. Yin Shang lifa yanjiu 殷商歷法研究. Jilin Wenshi Chubanshe 吉林文史出版社, Changchun.
Chou, H., 1976. Oracle bone collections in the United States. University of California Press, Berkeley.
Dao Bangnan (Shima Kunio) 島邦男, 1971. Yinxu buci zonglei 殷墟卜辭綜類. Taishun Shuju 太順書局, Taibei.
Fang Zhisong 方稚松, 2007. Yinxu jiaguwen wu zhong jishi keci yanjiu殷墟甲骨文五種記事刻辭研究 (PhD dissertation). Shoudu Shifan Daxue 首都師範大學, Beijing.
Feng Jianjun 方建军, 2006. Jiaguwen 甲骨文、金文所见乐器助祭试探. Huang Zhong 黄钟(中国.武汉音乐学院学报.
Flad, R., 2008. Divination and power: a multiregional view of the development of oracle bone divination in early China. Current Anthropology 49, 403–437.
Gan Lu 甘露, 2002. Jiaguwen dizhi jiri bu li 甲骨文地支紀日補例. Yindu xuekan 殷都學刊 2, 5–7.
Guo Moruo 郭沫若 (Ed.), 1978. Jiaguwen heji 甲骨文合集. Zhonghua Shuju 中華書局, Beijing.
Guo Moruo 郭沫若, 1982. Guo Moruo quanji, kaogu bian, di yi juan 郭沫若全集-考古編-第一卷. Kexue Chubanshe 科學出版社, Beijing.
Guo Xudong 郭旭東, 2009. Yinxu buci suo jian Shangdai pinli wanghou zhidu kao 殷虛卜辭所見商代品立王后制度考. Wen shi zhe 文史哲 121–129.
He Hui 何會, 2009. Yinxu Bin zu buci zhengfan xiangcheng li yanjiu 殷虛卜辭正反相承例研究 (MA thesis). Shoudu Shifan Daxue 首都師範大學, Beijing.
Jin Fuxian 金富賢, 2000. Yinxu E16 jiagu yanjiu 殷墟E16坑甲骨研究 (MA thesis). Zhongguo Shehuikexueyuan Yanjiushengyuan 中國社會科學院研究生院, Beijing.
Keightley, D.N., 1969. Public work in ancient China: a study of forced labor in the Shang and Western Chou (PhD dissertation). Columbia University.
Keightley, D.N., 1977. On the misuse of ancient Chinese inscriptions: an astronomical fantasy. Histroy of Science xv, 267–272.
Keightley, D.N., 1978. Sources of Shang history: the oracle-bone inscriptions of Bronze Age China, 1985th, 1st pbk ed. ed. Univ. of Calif. Press, Berkeley CA.
Keightley, D.N., 1997. Shang oracle-bone inscriptions. In: Shaughnessy, E. (Ed.), New Sources of Early Chinese History : An Introduction to the Reading of Inscriptions and Manuscripts. Society for the study of Early China and the Institute of East Asian Studies  University of California  Berkeley, Berkeley, pp. 15–55.
Keightley, D.N., 2000. The ancestral landscape: time, space, and community in late Shang China, ca. 1200-1045 B.C. University of California, Berkeley, Center for Chinese Studies, Berkeley.
Li Xueqin 李學勤, 1957. Ping Chen Mengjia Yinxu buci zongshu 評陳夢家《殷虛卜辭綜述》. KGXB 119–130.
Li Xueqin 李學勤, Peng Yushang 彭裕商, 1996. Yinxu jiagu fenqi yanjiu 殷虛甲骨分期研究. Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社, Shanghai.
Liu Fenghua 劉鳳華, 2007. Yinxu cun nan xilie jiagu buci de zhengli yu yanjiu 殷墟村南系列甲骨卜辭的 整理與研究 (PhD dissertation). Zhengzhou Daxue, Zhengzhou.
Liu Xinmin 劉新民, 2008. Yinxu jiagu di yi qi buci wenli yanjiu 殷墟甲骨第一期卜辭文例研究 (MA thesis). Xinan Daxue 西南大学, Chongqing.
Oriental Archaeology Research Center of Shandong University, Jinan Municipal Institute of Archaeology, 2011. Inscribed Oracle Bones of the Shang Period Unearthed from the Daxinzhuang Site in Jinan City. Chinese Archaeology 4.
P’an Wu-su, 1976. Religion and chronology in Shang China: the scheduled ancestor rituals and the chronology of the Late Shang period (PhD dissertation). Pennsylvania.
Peng Yushang 彭裕商, 2003. Bin zu buci wu ci yueshi de xian hou cixu 賓組卜辭五次月食的先後次序. Zhongyuan Wenwu 中原文物 44–47, 84.
Qi Wenxin 齊文心, 2004. Shidu “Zhi X cheng ce” xiangguan buci --- Shang dai junshi zhidu de zhongyao shiliao 釋讀‘沚X爯冊‘相關卜辭-商代軍事制度的重要史料. In: Wang Yuxin 王宇信 et al., Song Zhenhao 宋鎮毫, Meng Xianwu 孟憲武 (Eds.), 2004 Nian Anyang Yin Shang Wen Ming Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji 2004年安陽殷商文明國際學述研討會論文集. Shehui kexue wenxian chubanshe 社會科學文獻出版社, Beijing, pp. 251–260.
Qiu Xigui 裘錫圭, 1999. Guanyu Yinxu buci zhong de suowei “ershi si” he “ershi si” 關於殷墟卜辭中的所謂‘廿祀’和‘廿司.’ Wenwu 文物 pages?
Qiu Xigui 裘錫圭, 2000. “Guanyu Yinxu buci zhong de suowei ‘ershi si’ he ‘ershi si’” zhuiji 〈關於殷墟卜辭中的所謂‘廿祀’和‘廿司’〉追記. Wenwu 文物 pages?
Shaughnessy, E. (Ed.), 1997. New sources of early Chinese history : an introduction to the reading of inscriptions and manuscripts. Society for the study of Early China and the Institute of East Asian Studies  University of California  Berkeley, Berkeley.
Shi, Z., 1986. Xiaotun (Henan Anyang Yinxu yizhi zhi yi). Jiagu kengceng zhi yi fu tu (yi ci zhi jiu ci chu tu jia gu). Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Taiwan Taibei.
Shima Kunio 島邦男, 1971. Inkyo bokuji sōrui 殷墟卜辭綜類, rev. 2nd, first publ. 1969. ed. Kyuko Shoin, Tokyo.
Smith, A.D., forthcoming. The Ernest K. Smith collection of Shang divination inscriptions at Columbia University, and the evidence for scribal training at Anyang. In: Rutz, M.T., Kersel, M.M. (Eds.), Archaeologies of Text: Archaeology, Technology, and Ethics, Joukowsky Institute Publications. Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World, Providence, p. pages?
Smith, A.D., 2008. Writing at Anyang: the role of the divination record in the emergence of Chinese literacy (PhD dissertation). UCLA.
Song Zhenhao 宋鎮毫 (Ed.), 2008. Jiaguwen yu Yin-Shang shi (xin yi ji) 甲骨文與殷商史(新一輯). Xianzhuang Shuju 線裝書局, Beijing.
Song Zhenhao 宋鎮毫, Liu Yuan 劉源, 2006. Jiaguxue Yin Shang shi yanjiu 甲骨學殷商史研究. Fujian renmin chubanshe 福建人民出版社, Fuzhou.
Venture, O., 2002. Étude d’un emploi rituel de l‘écrit dans la Chine archaïque (XIIIe-VIIIe siècle avant notre ère): réflexion sur les matériaux épigraphiques des Shang et des Zhou occidentaux (PhD Dissertation). Université Paris 7.
Wang Guowei 王國維, 1959. Guan Tang ji lin 觀堂集林. Zhonghua Shuju 中華書局, Beijing.
Wang Yuxin 王宇信, Yang Shengnan 楊升南 (Eds.), 1999. Jiaguxue yibai nian 甲骨學一百年, Di 1 ban. ed. Shehui kexue wenxian chubanshe 社會科學文獻出版社, Beijing.
Wei Cide 魏慈德, 2002. Zhongguo gudai feng shen chongbao 中國古代風神崇拜. Taiwan Shufang Chuban Youxian Gongsi 台灣書房出版有限公司, place?
Xu Fengxian 徐鳳先, 2006. Shang mo zhou ji sipu heli yanjiu 商末周祭祀譜合歷研究, Di 1 ban. ed. Shijie Tushu Chuban Gongsi Beijing Gongsi 世界圖書出版公司北京公司, Beijing.
Yao Xiaosui 姚孝遂, Xiao Ding 肖丁, 1985. Xiaotun nandi jiagu kaoshi 小屯南地甲骨考釋. Zhonghua Shuju 中華書局, Beijing.
Yao Xuan 姚萱, 2006. Yinxu Huayuanzhuang dong di jiagu buci de chubu yanjiu 殷墟花園莊東地甲骨卜辭的初步研究. Xianzhuang Shuju 線裝書局, Beijing.
Zhong Baisheng 鍾柏生, 1989. Yin Shang buci dili luncong 殷商卜辭地理論叢. Yiwen Yinshuguan 藝文印書館, Taibei.
Zhongguo Shehuikexueyuan Kaogu Yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所, 2003. Yinxu Huayuanzhuang dong di jiagu 殷虛花園莊東地甲骨. Yunnan Renmin Chubanshe 雲南人民出版社, Kunming.
Zhou Zhongbing 周忠兵, 2009. Kaneiji [Carnegie] Bowuguan suo cang jiagu de zhengli yu yanjiu  卡內基博物館所藏甲骨的整理與研究 (PhD dissertation). Jilin Daxue 吉林大學, Changchun.
Zhu Qixiang 朱歧祥, n.d. Huadong Fu Hao zhuan 花東婦好傳.
朱歧祥, 2008. 殷墟花園莊東地甲骨論稿. 里仁書局發行.