Denton, K.A., 2014. Exhibiting the past: historical memory and the politics of museums in postsocialist China.
Gesterkamp, L., 2011. The Heavenly Court: Daoist Temple Painting in China, 1200-1400. Brill.
He Yayi 何亞宜, 2010. Zhongguo zhonggu fojiao zaoxiang huodong 中國中古佛教造像活動 (MA thesis). Guoli Zhengzhi Daxue 國立政治大學, Taipei.
Hou Zhiyi 侯志義, 1987. Xi Zhou jinwen xuanbian 西周金文選編. Xibei Daxue Chubanshe 西北大學出版社, Xi’an.
Kalinowski, M., 2003. Divination et société dans la Chine médiévale: étude des manuscrits de Dunhuang de la Bibliothèque Nationale de France et de la British Library. Bibliothèque Nationale de France, Paris.
Lin Wenhua 林文華, 2002. Jinwen yanjiu zai Yi Zhou Shu jingwen xunjie shang de ji xiang xin zheng 金文研究在《逸周書》經文訓解上的幾項新證. Shumu jikan 書目季刊 36, 1–20.
Lin Wenhua 林文華, 2006. Shi Jing wenzi kaoshi wu ze 《詩經》文字考釋五則. Wen yu zhe 文與哲 12, 1–20.
Lu, T.L.-D., 2013. Museums in China: Power, Politics and Identities. Routledge, New York, NY.
Lu Xun 魯迅, 1987. Lu Xun jijiao shike shougao 鲁迅輯校石刻手稿. Shanghai Shuhua Chubanshe 上海書畫出版社, Shanghai.
Mémoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des Chinois :, 1776. . Nyon, Paris.
Raphals, L., 2013. Divination and Prediction in Early China and Ancient Greece. Cambridge University Press.
Shaughnessy, E.L., 2007. The writing of a late western zhou bronze inscription. Asiatische Studien 61, 845–877.