Zhongguo Shehui Kexue Yuan Kaogu Yaniusuo 中國社會科學院 考古研究所, 2005. Tengzhou Qianzhangda mudi 滕州前掌大墓地. Wenwu Chubanshe 文物出版社, Beijing.