1.
ANSORGE, Libor a Lada STEJSKALOVÁ. Environmentální účetnictví a vodní stopa - příklady špatné praxe. In: XVIII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (Sborník abstraktů z mezinárodní konference). Praha: CEMC, 2022, s. 67–72. ISBN 978-80-85990-40-9.
2.
ANSORGE, Libor. Citation analysis of VTEI. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2022, 64(4), 47–54 [vid. 2022-08-10]. Dostupné z: doi:10.46555/VTEI.2022.05.001
3.
STEJSKALOVÁ, Lada, Libor ANSORGE, Pavel ROSENDORF, Daniel FIALA, Yelizaveta CHERNYSH a Anna KÓLOVÁ. Šedá vodní stopa komunálního znečištění se zaměřením na antibiotika – od přítokových vod na ČOV po stav v recipientu. In: 12. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2022: Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2022. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2022, s. 400–405. ISBN 978-80-973196-3-2.
4.
CHERNYSH, Yelizaveta, Dagmar VOLOŠINOVÁ, Libor ANSORGE a Lada STEJSKALOVÁ. Food waste co-treatment with wastewater: a case study under footprint approach. In: 12. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2022: Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2022. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2022, s. 362–367. ISBN 978-80-973196-3-2.
5.
ANSORGE, Libor. Referencing Made Easy: Handling Reference Management Softwares. Indian pediatrics [online]. 2022, 59(9), 728–729. Dostupné z: https://www.indianpediatrics.net/sep2022/728-729.pdf
6.
ANSORGE, Libor. Specifická potřeba vody na výrobu 1 MWh elektrické energie ve významných provozech ČR. In: Voda a krajina 2013 [online]. Praha: ČVUT, 2013, s. 7–16. ISBN 978-80-01-05318-8. Dostupné z: http://storm.fsv.cvut.cz/voda-a-krajina/konference/2013/Sbornik_Voda_a_krajina_2013.pdf
7.
ANSORGE, Libor. Dosavadní zkušenosti s vodní stopou podle ISO 14046. Odpadové fórum: odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. 2017, 18(5), 21–23.
8.
ANSORGE, Libor. Využití sedimentů z rybníků a vodních nádrží v zemědělství. Odpadové fórum: odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách [online]. 2003, (9), 12. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2003/9-2003/175/
9.
ANSORGE, Libor a Jiří KRATOCHVÍL. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow [online]. 2013, 5(2), 26. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/771
10.
ANSORGE, Libor. Proces plánování v povodích podle „Acquis Comunnautaire“. In: Ivona ŠKULTÉTYOVÁ a Štefan STANKO, ed. 9. Zdravotno-technické stavby – Malé vodné diela – Krajina a voda: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 267–276. ISBN 978-80-89385-11-9.
11.
ANSORGE, Libor. Problematika extrémních hydrologických jevů v Plánu hlavních povodí ČR. In: AQUA 2007 Vplyv klimatických zmien na zásobovanie a odkanalizovanie miest a obcí: Zborník prác z vedecko - odbornej konferencie [online]. Trenčín: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, s. 35–44 [vid. 2014-01-01]. ISBN 978-80-227-2692-4. Dostupné z: http://www.kzdi.sk/ESF0608/DOKUMENT/11_ZBORNIKY/AQUA07.pdf
12.
ANSORGE, Libor. Významné problémy a metodická podpora procesu plánování v oblasti vod. In: Vodní toky 2005 – péče o vodní toky a vodní díla, bezpečnost a spolehlivost vodních děl, plánování v oblasti vod: Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2005, s. 43–45. ISBN 80-86386-70-8.
13.
ANSORGE, Libor. Obsah programů opatření v plánech v oblasti vod. In: Vodní toky 2004 – odstraňování povodňových škod: Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2004, s. 144–145. ISBN 80-86386-55-4.
14.
ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL, Martin HANEL, Jiří KUČERA, Lubomír PETRUŽELA a Martin ZEMAN. Scénáře potřeb vody pro období 2030-50 - Sektory veřejných vodovodů a energetiky: Případová studie [online]. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2015. ISBN 978-80-87402-45-0. Dostupné z: http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/download.asp?id=3
15.
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL. Comparative water scarcity footprint study of two nuclear power plants. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences [online]. 2017, 26(4), 489–497. Dostupné z: doi:10.22630/PNIKS.2017.26.4.47
16.
KRÁSA, Josef, Tomáš DOSTÁL, Pavel ROSENDORF, Josef HEJZLAR, Jakub BOROVEC, Daniel FIALA, Tereza BERÁNKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Jan MARTINEC, Luděk STROUHAL, Petr KOUDELKA, Kateřina MIKŠÍKOVÁ, Karel VRÁNA a Libor ANSORGE. Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem. In: Krajinné inženýrství 2010: Sborník referátů z konference Krajinné inženýrství 2010 [online]. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2010, s. 56–62. ISBN 978-80-903258-9-0. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/244993138_Utvary_stojatych_vod_v_CR_a_rizika_eutrofizace_zpusobena_eroznim_smyvem
17.
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN. Model of water needs for energy production. Statistika [online]. 2016, 96(3), 35–46. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/32912822/32019716q3035.pdf
18.
ANSORGE, Libor a Tereza BERÁNKOVÁ. LCA Water Footprint AWARE characterization factor based on local specific conditions. European Journal of Sustainable Development [online]. 2017, 6(4), 13–20. Dostupné z: doi:10.14207/ejsd.2017.v6n4p13
19.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ a Jiří DLABAL. Grey water footprint as a tool for implementing the Water Framework Directive – Temelín nuclear power station. Journal of Cleaner Production [online]. 2020, 263, 121541. Dostupné z: doi:10.1016/j.jclepro.2020.121541
20.
VOLOŠINOVÁ, Dagmar a Libor ANSORGE. Waste Footprint of Selected City Districts of Prague. European Journal of Sustainable Development [online]. 2021, 10(4), 217–226 [vid. 2021-10-01]. Dostupné z: doi:10.14207/ejsd.2021.v10n4p217
21.
STEJSKALOVÁ, Lada, Libor ANSORGE, Jiří KUČERA a Dagmar VOLOŠINOVÁ. Grey water footprint as a tool for wastewater treatment plant assessment– Hostivice case study. Urban Water Journal [online]. 2021, 18(10), 796–805 [vid. 2021-12-11]. Dostupné z: doi:10.1080/1573062X.2021.1941134
22.
ANSORGE, Libor, Klára ANSORGEOVÁ a Mark SIXSMITH. Plagiarism through paraphrasing tools—the story of one plagiarized text. Publications [online]. 2021, 9(4), 48 [vid. 2021-10-20]. Dostupné z: doi:10.3390/publications9040048
23.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ, Dagmar VOLOŠINOVÁ a Jiří DLABAL. Limitation of Water Footprint Sustainability Assessment: A Review. European Journal of Sustainable Development [online]. 2022, 11(2), 1–1 [vid. 2022-06-01]. Dostupné z: doi:10.14207/ejsd.2022.v11n2p1
24.
ANSORGE, Libor a Lada STEJSKALOVÁ. Water footprint as a tool for selection of alternatives (comments on “Food recommendations for reducing water footprint”). Sustainability [online]. 2022, 14(10), 6317 [vid. 2022-05-22]. Dostupné z: doi:10.3390/su14106317
25.
ANSORGE, Libor. Incorrect method for calculation of grey water footprint in several articles. Science of The Total Environment [online]. 2022, 824, 152048. Dostupné z: doi:10.1016/j.scitotenv.2021.152048
26.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ a Jiří DLABAL. Effect of WWTP size on grey water footprint - Czech Republic case study. Environmental Research Letters [online]. 2020, 15(10), 104020 [vid. 2020-09-21]. Dostupné z: doi:10.1088/1748-9326/aba6ae
27.
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN. The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study. In: Jaromír ŘÍHA, Tomáš JULÍNEK a Karel ADAM, ed. 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering [online]. Brno: 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering, 2015, s. 317–328. ISBN 978-80-214-5230-5. Dostupné z: http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/docvystupy/WMHE_2015_clanek_ve_sborniku.pdf
28.
ANSORGE, Libor a Adam BERAN. Performance of simple temperature-based evaporation methods compared with a time series of pan evaporation measures from a standard 20 m2 tank. Journal of Water and Land Development [online]. 2019, 41(IV–VI), 1–11. Dostupné z: doi:10.2478/jwld-2019-0021
29.
ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL a Anne DOSTÁLOVÁ. How truthful are water accounting data? Journal of Urban and Environmental Engineering [online]. 2016, 10(1), 25–34 [vid. 2016-08-20]. Dostupné z: doi:10.4090/juee.2016.v10n1.025034
30.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ a Jiří DLABAL. Grey water footprint of point sources of pollution: the Czech Republic study. Journal of Urban and Environmental Engineering [online]. 2020, 14(1), 144–149. Dostupné z: doi:10.4090/juee.2020.v14n1.144149
31.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ, Jiří DLABAL a Elžbieta ČEJKA. Wpływ oczyszczalni ścieków na redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych w czeskiej części dorzecza Odry [Effect of wastewater treatment plants to the reduction of pollution discharged in the Czech part of the Odra river]. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences [online]. 2020, 29(2), 123–135 [vid. 2020-06-29]. Dostupné z: doi:10.22630/PNIKS.2020.29.2.11
32.
ANSORGE, Libor. Let’s publish full-text scientific articles in HTML, not just PDF. European Science Editing [online]. 2021, 47, e75834 [vid. 2021-11-23]. Dostupné z: doi:10.3897/ese.2021.e75834
33.
ANSORGE, Libor. Style-free references rather than standardized citation styles. European Science Editing [online]. 2022, 48, e83943 [vid. 2022-06-03]. Dostupné z: doi:10.3897/ese.2022.e83943
34.
STEJSKALOVÁ, Lada, Libor ANSORGE, Jiří KUČERA a Elżbieta ČEJKA. Role of wastewater treatment plants in pollution reduction: evaluated by Grey Water Footprint indicator. Scientific Review Engineering and Environmental Studies [online]. 2022, 31(1), 26–36 [vid. 2022-03-10]. Dostupné z: doi:10.22630/srees.2313
35.
ANSORGE, L., L. STEJSKALOVÁ a J. DLABAL. Allocation of water loss to individual benefits provided by the Fláje reservoir - comparison of several procedures. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [online]. 2021, 900(1), 012001 [vid. 2021-12-17]. Dostupné z: doi:10.1088/1755-1315/900/1/012001
36.
ANSORGE, Libor. Limity v posuzování udržitelnosti využívání přírodních zdrojů pomocí vodní stopy. In: XVI. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. Brno: CEMC, 2020, s. 16–22. ISBN 978-80-85990-37-9.
37.
ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL, Karel DRBAL a Martin NOVÁK. COVID19 a spotřeba vody z veřejných vodovodů – meziroční srovnání – případová studie Brno. In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. 2021, s. 30–37. ISBN 978-80-85990-38-6.
38.
ANSORGE, Libor. Comments on “Analysis of water–carbon–ecological footprints and resource–environment pressure in the Triangle of Central China” by Yizhong Chen, Hongwei Lu, Pengdong Yan, Yiyang Yange, Jing Li and Jun Xia [Ecological Indicators, 125, 107448]. Ecological Indicators [online]. 2021, 127, 107803 [vid. 2021-05-18]. Dostupné z: doi:10.1016/j.ecolind.2021.107803
39.
ANSORGE, Libor. Net consumption method does not provide helpful insights regarding the blue water footprint of hydroelectricity. Ecological Indicators [online]. 2021, 126, 107681 [vid. 2021-04-10]. Dostupné z: doi:10.1016/j.ecolind.2021.107681
40.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ a Dagmar VOLOŠINOVÁ. Bibliometric analysis of water footprint research in countries of former Yugoslavia. Acta hydrotechnica [online]. 2021, 34(61), 93–102 [vid. 2021-06-21]. Dostupné z: doi:10.15292/acta.hydro.2021.07
41.
ANSORGE, Libor. Podpora otevřených dat, sdílení dat a datové články. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2021, 63(4), 36–37 [vid. 2021-08-10]. Dostupné z: https://www.vtei.cz/2021/08/podpora-otevrenych-dat%e2%80%a8-sdileni-dat-a-datove-clanky/
42.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ a Jiří DLABAL. Šedá vodní stopa znečištění vypouštěného z čistíren odpadních vod v ČR evidovaných ve vodní bilanci v období 2002–2018 – datová sada. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2021, 63(4), 38–43 [vid. 2021-08-10]. Dostupné z: doi:10.46555/VTEI.2021.05.003
43.
ANSORGE, Libor. Ukradená digitální identita časopisu – další riziko pro akademické pracovníky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2021, 63(3), 63–64.
44.
ANSORGE, Libor. Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru veřejných vodovodů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2016, 58(3), 12–20. Dostupné z: doi:10.46555/VTEI.2016.03.002
45.
ANSORGE, Libor. Water footprint: Two different methodologies. Tecnura [online]. 2020, 24(66), 119–121 [vid. 2020-12-10]. Dostupné z: doi:10.14483/22487638.15903
46.
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL. Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2017, 59(3), 17–22. Dostupné z: doi:10.46555/VTEI.2017.03.003
47.
ANSORGE, Libor. Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku vody ve studiích LCA v podmínkách České republiky - Application of the water unavailability factor for characterisation of water use in LCA studies in the Czech Republic. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2016, 58(6), 41–52. Dostupné z: doi:10.46555/VTEI.2016.09.006
48.
ANSORGE, Libor, Pavel VOJTKO, Veronika HAMANOVÁ, Jakub HRUBÝ a Martin DOČKAL. Srovnání vodní stopy VE Fláje a VE Přísečnice s uvažováním alokace podle ekonomické hodnoty užitků vodní nádrže. ENTECHO [online]. 2020, 3(2), 7–11 [vid. 2020-12-23]. Dostupné z: doi:10.35933/ENTECHO.2020.005
49.
ANSORGE, Libor. Problematika vodního hospodářství v Atlasu krajiny České republiky - doplnění a aktualizace informací. Acta Pruhoniciana [online]. 2011, 98, 31–34 [vid. 2011-12-01]. Dostupné z: http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_98/Acta-98_komplet-cz.pdf
50.
ANSORGE, Libor. Comparing various methods for determining the water footprint of electricity generation at Orlík hydroelectric power station – case study. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2020, 62(4), 4–15 [vid. 2020-08-27]. Dostupné z: doi:10.46555/VTEI.2020.04.002
51.
ANSORGE, Libor. Otevřený přístup z pohledu managementu výzkumné organizace. vedavyzkum.cz [online]. 5. leden 2020 [vid. 2020-05-14]. Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/nazory-a-komentare/nazory-a-komentare/libor-ansorge-otevreny-pristup-z-pohledu-managementu-vyzkumne-organizace
52.
ANSORGE, Libor, Zbyněk HRKAL, Tomáš MIČANÍK, Pavla KOVALÁKOVÁ, Silvie SEMERÁDOVÁ, Adam VIZINA a Josef V. DATEL. Program prostředí pro život a projekty řešené ve VÚV TGM. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2020, 62(3), 50–51 [vid. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.vtei.cz/2020/06/program-prostredi-pro-zivot-a-projekty-resene-ve-vuv-tgm/
53.
ANSORGE, Libor. Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2020, 62(3), 46–49 [vid. 2020-06-19]. Dostupné z: https://www.vtei.cz/2020/06/otevreny-pristup-k-vysledkum-vyzkumu-z-pohledu-managementu-vyzkumne-organizace/
54.
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL. Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE Dukovany na vodní zdroje: verze pro veřejnost [online]. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2016. Projekt QJ1520322 Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy. ISBN 978-80-87402-55-9. Dostupné z: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vodnistopa/docvystupy/wf_study_npp.pdf
55.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ, Jiří DLABAL a Jiří KUČERA. Studie šedé vodní stopy znečištění vypouštěného z ČOV v letech 2002–2018. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2019. ISBN 978-80-87402-75-7.
56.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ, Jiří DLABAL a Jiří KUČERA. Šedá vodní stopa jako ukazatel udržitelného vypouštění odpadních vod – případová studie Povodí Ohře. Entecho [online]. 2019, 2(2), 12–18 [vid. 2020-01-30]. Dostupné z: doi:10.35933/ENTECHO.2019.12.001
57.
ANSORGE, Libor, Lada STEJSKALOVÁ a Dagmar VOLOŠINOVÁ. Srovnání výzkumu vodní stopy v ČR a ve světě – bibliometrická analýza. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. 2019, 61(6), 60–62 [vid. 2019-12-19]. Dostupné z: https://www.vtei.cz/2019/12/srovnani-vyzkumu-vodni-stopy-v-cr-a-ve-svete-bibliometricka-analyza/
58.
ANSORGE, Libor. Hodnocení výzkumné činnosti a strategické řízení: Případová studie VÚV TGM. In: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019. Praha: Alevia s. r. o., 2019, s. 27–43. ISBN 978-80-905538-2-8.
59.
STEJSKALOVÁ, Lada, Libor ANSORGE, Jiří KUČERA a Dagmar VOLOŠINOVÁ. Využití indikátoru šedé vodní stopy k posouzení role ČOV v malém povodí. In: 13. bienální konference Voda. Poděbrady: CzWA, 2019, s. 198–205. ISSN 2694-7013.
60.
ANSORGE, Libor. Hodnocení budoucích potřeb vodních zdrojů pro zemědělství [online]. Praha, 2016. Disertační práce. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10467/84626
61.
ANSORGE, Libor a Lada STEJSKALOVÁ. Šedá vodní stopa jako nástroj hodnocení udržitelnosti emisí do vodního prostředí. In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. Brno: CEMC, 2019, s. 24–30. ISBN 978-80-85990-35-5.
62.
SLAVÍKOVÁ, Lenka, Ondřej VOJÁČEK, Jan MACHÁČ, Marek HEKRLE a Libor ANSORGE. Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů [online]. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 2015. ISBN 978-80-87402-41-2 978-80-87402-42-9. Dostupné z: http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2017/09/Metodika-k-aplikaci-v%C3%BDjimek-z-d%C5%AFvodu-n%C3%A1kladov%C3%A9-nep%C5%99im%C4%9B%C5%99enosti-opat%C5%99en%C3%AD-k-dosahov%C3%A1n%C3%AD-dobr%C3%A9ho-stavu-vodn%C3%ADch-%C3%BAtvar%C5%AF.pdf
63.
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL. Srovnání vlivu volby prostorového měřítka charakterizačního faktoru AWARE na příkladu JE Dukovany a Temelín. ENTECHO [online]. 2018, 1(2), 1–6 [vid. 2018-12-29]. Dostupné z: doi:10.3260/ENTECHO.2018.11.001
64.
ROSENDORF, Pavel, Libor ANSORGE, Tomáš DOSTÁL, Vlastimil ZAHRÁDKA, Josef KRÁSA a Jiří BERÁNEK. Metodika pro posuzování vlivů zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží [online]. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2015. ISBN 978-80-87402-48-1 978-80-87402-49-8. Dostupné z: doi:10.13140/RG.2.2.22204.13444
65.
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN. Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody [online]. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2015. ISBN 978-80-87402-34-4. Dostupné z: http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/socioekonomzmenyspotrebavody/download.asp?id=1
66.
MACHÁČ, Jan, Libor ANSORGE, Jan BRABEC a Pavel ROSENDORF. Využití nákladové nepřiměřenosti pro zdůvodnění výjimek nedosažení dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Vodní hospodářství. 2017, 67(12), 6–11.
67.
ROSENDORF, Pavel, Vlastimil ZAHRÁDKA, Tomáš DOSTÁL, Libor ANSORGE, Jiří BERÁNEK a Josef KRÁSA. Metodika hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů fosforu v povodí vodních nádrží - podklad k výběru efektivních opatření k omezení eutrofizace. In: Dušan KOSOUR, ed. Vodní nádrže 2013 [online]. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2013, s. 44–50. Dostupné z: http://vodninadrze.pmo.cz/download/pmo-sbornik-2013-www.pdf
68.
ANSORGE, Libor. Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích potřeb vody (proč a jak). Vodní hospodářství [online]. 2013, 63(3), 79–83. Dostupné z: http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2013/vh03-2013.pdf
69.
ANSORGE, Libor. Nároky na množství vody u zařízení na výrobu elektrické energie a tepla. Energetika. 2013, 63(12), 694–697.
70.
ANSORGE, Libor. Změna přístupu ke tvorbě nových scénářů klimatické změny pro pátou hodnotící zprávu IPCC. Vodní hospodářství [online]. 2012, 62(5), 178–181. Dostupné z: http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh05-2012.pdf
71.
ANSORGE, Libor. Uživatelská příručka ToPas. Praha: Státní meliorační správa, 2000.
72.
ANSORGE, Libor. Přístup Ministerstva zemědělství k Rámcové směrnici a procesu plánování v oblasti vod. In: Rámcová směrnice o vodní politice EU a Zpráva 2005: Sborník referátů ze semináře. Brno: ČSVTVHS, 2005, s. 5–8. ISBN 80-02-01782-X.
73.
PUNČOCHÁŘ, Pavel a Libor ANSORGE. Význam rámcové směrnice vodní politiky pro hydromorfologii vodních útvarů. In: Krajinní inženýři 2004 – Česká krajina – Střecha Evropy: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů, 2004, s. 36–41. ISBN 80-9032258-2-3.
74.
PETŘÍK, P., J. KVĚT, D. PITHART, J. POKORNÝ, J. MATĚNA, J. ELSTER, B. MARŠÁLEK, P. RÁB a Z. POŠTULKA. Research priorities in the freshwater ecosystems of the Czech republic [online]. Průhonice: Czech Bioplatform - platforma pro výzkum bidiverzity ČR. 2005. Dostupné z: www.parkpruhonice.cz/biop/texts/review-voda-bioplatforma.pdf
75.
DOSTÁL, Tomáš, Josef KRÁSA, Pavel ROSENDORF, Josef HEJZLAR, Jindřich DURAS, Daniel FIALA, T. URBANOVÁ, T. DVOŘÁKOVÁ, J. MARTINEC, L. STROUHAL, Petr KOUDELKA, Jakub BOROVEC a Libor ANSORGE. Revize definování zranitelných vodních útvarů stojatých vod ohrožených eutrofizací díky plošným zdrojům znečištění v ČR. In: Magdeburský seminář o ochraně vod 2010: Sborník referátů z mezinárodní konference [online]. Teplice: Povodí Ohře, 2010, s. 176–179. Dostupné z: http://www.poh.cz/mgs2010/files/Sbornik.pdf
76.
ANSORGE, Libor. Metodologie pro stanovení budoucích potřeb vody ve středně- a dlouhodobém výhledu. In: Petr KAVKA, Josef BOLOM, Barbora JANOTOVÁ a Lenka WEYSKABOVÁ, ed. Vodohospodářské fórum 2012: Vodohospodářské fórum 2012: Sborník odborné konference pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze: 18.6.-19.6.2012 Stará Boleslav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 15. ISBN 978-80-01-05066-8.
77.
ANSORGE, Libor. Kolik budeme v budoucnu potřebovat vody? Vesmír [online]. 2013, 92(7–8), 398–400. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2013/cislo-7/kolik-budeme-budoucnu-potrebovat-vody.html
78.
KRÁSA, Josef, Pavel ROSENDORF, Josef HEJZLAR, Jakub BOROVEC, Tomáš DOSTÁL, Václav DAVID, Barbora JANOTOVÁ, Miroslav BAUER, Jan DEVÁTÝ, Luděk STROUHAL, Karel VRÁNA, Libor ANSORGE, Daniel FIALA a Jindřich DURAS. Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05428-4. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-vody/vodni-ramcova-smernice/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/koordinace-procesu/metodiky-a-dalsi-podpurne-dokumenty-1/vyhodnoceni-ohrozenosti-vodnich-nadrzi.html
79.
ANSORGE, Libor a Josef KRÁSA. Možnosti využití výsledků projektu QI102A265 „Určení erozního podílu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod" při plánování v oblasti vod. Vodní hospodářství [online]. 2014, 64(4), 5–9. Dostupné z: http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2014/vh04-2014.pdf
80.
KRÁSA, Josef, Barbora JÁCHYMOVÁ, Miroslav BAUER, Tomáš DOSTÁL, Václav DAVID, Michal BEČIČKA, Jan DEVÁTÝ, Luděk STROUHAL, Karel VRÁNA, Pavel ROSENDORF, Libor ANSORGE, Daniel FIALA, Josef HEJZLAR, Jakub BOROVEC a Jindřich DURAS. Atlas transportu splavenina erozního fosforu na území České republiky v povodí nádrží ohrožených eutrofizací [online]. 2. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05635-6. Dostupné z: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/Volne_stazitelne_vysledky/medodiky_atp/atlas_splavenin_2014.pdf
81.
ANSORGE, Libor. Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy. In: Voda a krajina 2016: Sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina 2016 [online]. Praha: České vysoké učení technické, 2016, s. 5–15. ISBN 978-80-01-06024-7. Dostupné z: http://vodakrajina.fsv.cvut.cz/konference/2016/Sbornik_Voda_a_krajina_2016.pdf
82.
ROSENDORF, Pavel, Daniel FIALA, Libor ANSORGE, Tomáš DOSTÁL, Josef KRÁSA a Vlastimil ZAHRÁDKA. Pollution sources apportionment by dissolved phosphorus emissions: an appropriate benchmark of their contribution to the reservoirs eutrophication. In: Willibald LOISKANDL, Sandra STRAUSS-SIEBERTH, Dico FRATERS a Karel KOVAR, ed. 2nd International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality - Agricultural Production and the Environment: Volume of Abstracts [online]. 2015, s. 63. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/luwq2015/download/LUWQ2015_Volume_of_abstracts_TOC-abstracts-AuthorIndex_UPDATE_for_web.pdf
83.
ANSORGE, Libor. Vodní stopa podle ISO 14046 a příklady z praxe. In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. 2017, s. 36–42. ISBN 978-80-85990-31-7.
84.
ANSORGE, Libor, Tereza BERÁNKOVÁ a Kateřina UHLÍŘOVÁ. Specifika charakterizačního modelu vodní stopy AWARE. ENTECHO [online]. 2018, 1(1), 12–15 [vid. 2018-07-14]. Dostupné z: doi:10.3260/entecho.2017.11.003
85.
ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL, Hana PRCHALOVÁ, Petr VYSKOČ, Dagmar VOLOŠINOVÁ a Tereza BERÁNKOVÁ. Metodika sestavení vodní stopy v souladu s ISO 14046. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2017. Výzkum pro praxi, Sešit 66. ISBN 978-80-87402-59-7 (brož.) 978-80-87402-60-3 (online, pdf).